Welcome to

Image Image Image Image Image
Store
ทัวร์เที่ยวกระบี่ เกาะพีพี 3 วัน 2 คืน สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (SL)

วัดถ้ำเสือ-เขาขนาบน้ำ-ลานปูดำ-จุดชมวิวเขาทองฮิลล์-เกาะพีพี-อ่าวมาหยา-อ่าวโละซามะ-อ่าวปิเละ-ถ้ำไวกิ้ง-อ่าวลิง-เกาะไผ่-สระมรกต-น้ำตกร้อน


ราคา 11,999 บาท


ทัวร์เที่ยวกระบี่ เกาะพีพี 3 วัน 2 คืน สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (SL)
วัดถ้ำเสือ-เขาขนาบน้ำ-ลานปูดำ-จุดชมวิวเขาทองฮิลล์-เกาะพีพี-อ่าวมาหยา-อ่าวโละซามะ-อ่าวปิเละ-ถ้ำไวกิ้ง-อ่าวลิง-เกาะไผ่-สระมรกต-น้ำตกร้อน

ราคา 11,999 บาท

รายละเอียดทัวร์

การยกเลิกการเดินทาง ***เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์*** แจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา ส่วนที่เหลือ 50% หัก ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี) แจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันของการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทั้งหมด ** กรณีมีเหตุให้ยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทคืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)อาทิเช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

การยกเลิกการเดินทาง ***เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์*** แจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา ส่วนที่เหลือ 50% หัก ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี) แจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันของการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทั้งหมด ** กรณีมีเหตุให้ยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทคืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)อาทิเช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ